சமயங்கள் பயணம் செய்வது நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே.

ஆனால் சமயங்கள் எப்படி கலாச்சாரங்களையும் மொழிகளையும் தாண்டி பயணம் அல்லது ‘பெயர்ப்பு’ செய்யக்கூடும்? மற்றும், சமயங்கள் பெயர்ப்புநடைமுறைகளால் மாற்றுவிக்கப்படுகின்றதா?

நம்முடன் மொழிபெயர்ப்போடு, சமயமாற்றம் மற்றும் மாறுகின்ற சுயத்தையும் ஆராய்ந்து பார்க்கவும்….

துவக்க உரை